Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Projekt przyczyni się do wypracowania nowych sposobów wsparcia wnioskowania w naukach humanistycznych i społecznych. Korzystając z 25-letniego doświadczenia w pracach badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS), prowadzonych w USA i Niemczech, prof. Francis Harvey proponuje wprowadzanie nowych, innowacyjnych teorii, metod i perspektyw badawczych do prezentacji informacji przestrzennych w humanistyce. W ramach realizacji projektu powstanie narzędzie cyfrowej obróbki danych, wspierające interpretację analityczną danych historycznych, oraz narzędzie pozwalające na wizualizację interpretowanych danych.
W realizacji projektu wykorzystywane są następujące narzędzia i programy: Nodegoat, Gephi, CATMA, QGIS oraz Neo4j.

Nasze wymagania

 • Kompetencje w zakresie humanistyki cyfrowej.
 • Kompetencje w łączeniu wizualizacji danych, modelowania semantycznego, reprezentacji geograficznej, graphDB oraz ilościowych i jakościowych metod badań historycznych.
 • Znajomość historii Polski/Europy.
 • Udokumentowana umiejętność przeprowadzania analizy i syntezy wielu źródeł danych.
 • Doświadczenie w publikowaniu prac naukowych.
 • Wiedza na temat historycznych podejść do badań interpretacyjnych, kartografii.
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem humanistyki przestrzennej i doświadczenie w analizie grafów/sieci.
 • Stopień doktora z historii, kognitywistyki lub niezależne doświadczenie w badaniach historycznych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca współpracę z kierownikiem projektu, prezentowanie wyników projektu i przygotowywanie publikacji.
 • Zdolność i chęć do pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, sumienności i terminowość.

Mile widziane

 • Umiejętność zarządzania projektem.
 • Doświadczenie w pracy nad projektami badawczymi.
 • Zainteresowanie rozwojem narzędzi w ramach humanistyki cyfrowej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych na potrzeby publikacji i warsztatów z instytucjami dziedzictwa kulturowego.
 • Publikacja artykułów naukowych uwzględniających informacyjne podejście do interpretacyjnych badań historycznych.
 • Przygotowywanie prezentacji naukowych na konferencje lub warsztaty.
 • Pomoc w organizacji warsztatów.

Oferujemy

 • Planowany okres zatrudnienia: możliwe od 1 listopada 2023 – 15 sierpnia 2024
 • Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 4500-5000 PLN miesięcznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • 2. Spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190) – podpisane oświadczenie (oświadczenie dostępne tu: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_art-113-ustawy-PSWiN_2018.docx)..
 • 3. Podpisana informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – zob. niżej.
 • 4. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
 • 5. CV z listą publikacji, a także opis planów naukowych na najbliższe lata (w języku angielskim).
 • 6. List motywacyjny (w języku angielskim).
 • 7. Kwestionariusz osobowy dla kandydata (formularz dostępny pod linkiem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx).
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4; link: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592)..

Załączniki