Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
(umowa o pracę od dnia 01.11.2023 roku, pierwszy etat)
na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • artykuły naukowe o zasięgu międzynarodowym, znajdujące się w bazach parametrycznych uznanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub w przypadku nauk humanistycznych albo prawnych artykuły naukowe znajdujące się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • aplikowanie w roli kierownika w konkursach na prowadzenie działań naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w rozumieniu Ustawy,
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. współudział w organizacji konferencji i wydarzeń naukowych ważnych dla rozwoju dyscypliny,
 • organizacja lub udział w różnych formach współpracy międzynarodowej,
 • pozytywna ocena działalności dydaktycznej potwierdzona przez prodziekana właściwego ds. studenckich i dydaktycznych lub posiadanie kompetencji dydaktycznych mających znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym pracownik będzie prowadził zajęcia.
 • posiadać co najmniej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych, znajdujących się w bazach parametrycznych znanych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego i nauki;
 • posiadać doświadczenie w pracach zespołów badawczych w ramach projektów naukowych z zakresu technologii żywności i żywienia;
 • posiadać doświadczenie w sektorze rolno-spożywczym zdobyte poza uczelnią;
 • posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
 • posiadać udokumentowany udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności;
 • ponadto kandydat powinien zaangażować się w prace badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane w Katedrze Dietetyki i Badań Żywności.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis dyplomu doktora (co najmniej)
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • ul. Armii Krajowej 13/15, pok. 8 lub 5
  42-218 Częstochowa