Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5.265 – 5.700 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora
 • wykształcenie medyczne lub/oraz wykształcenie związane z biologią molekularną
 • doświadczenie w pracy naukowo – badawczej w obszarze analizy danych z użyciem m.in. GraphPad Prism oraz praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej (w szczególności z priorytetowymi bakteriami zagrażającymi zdrowiu publicznemu)
 • praktyczne umiejętności połączone ze specjalistyczną wiedzą w zakresie biologii molekularnej i mikrobiologii (m.in. oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe – AMR, metody izolacji DNA/RNA, PCR, Real Time PCR, elektroforeza w tym SDS-PAGE, metody immunometryczne ELISA, western immunobloting, dot bloting, HPLC, TLC, SPE, kultury in vitro pierwotne/linie komórkowe oraz izolacja, hodowla i przechowywanie szczepów bakteryjnych)
 • wykonawca w co najmniej 7 ministerialnych projektach badawczych
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w tabeli 6a załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku (z późn. zm.)
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności badawczo - naukowej oraz upowszechnianie jej wyników
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych
 • współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym
 • opracowywanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie przez studentów zakładanych efektów uczenia się
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych oraz recenzowanie prac
 • prowadzenie konsultacji dla studentów
 • praca w komisjach i zespołach wydziałowych - na podstawie odrębnych powołań
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • wykonywanie innych prac związanych z procesem dydaktycznym, działalnością naukową i promocją Szkoły Zdrowia Publicznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia)
 • życiorys/cv
 • kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”)
 • kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń)
 • zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie
 • informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”)
 • deklaracja dot. reprezentowanej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej oraz deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów – pozostałe sprawy” – „oświadczenia do ewaluacji”)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”)
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów – sprawy kadrowe”)

Załączniki