Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Miejsce: Nowy Sącz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs nr 4 na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub w dziedzinie nauk społecznych,
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza,
 • posiadanie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 • posiadanie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć z przedmiotów m.in. anatomia, chirurgia, prawo medyczne potwierdzone posiadaniem co najmniej trzech publikacji naukowych z ostatnich 5 lat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub nauk społecznych, opublikowanych w czasopismach lub wydawnictwach naukowych krajowych i zagranicznych, lub potwierdzona certyfikatami uczestnictwa w konferencjach z ostatnich 5 lat,
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia akademickiego w prowadzeniu zajęć z przedmiotów m.in.: anatomia, chirurgia
 • deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 300 godzin na studiach stacjonarnych
 • własny rozwój zawodowy
 • praca organizacyjna i promocyjna na rzecz Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w tym szczególnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Oferujemy

 • Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych na podstawie umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w roku akademickim 2023/2024

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 )
 • życiorys
 • odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy)
 • dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(zał. 3)
 • kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń
 • oświadczenie, że Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. 4)

Załączniki