Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
Poszukujemy kandydata na pracownika naukowego do projektu NCN pt. „Światłowody typu free-form dla systemów informacyjnych” nr UMO-2022/46/A/ST7/00238 realizowanego w Instytucie Geofizyki Wydziału Fizyki UW. Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę do 48 miesięcy, nie dłużej niż do 13.04.2027. W przypadku przedłużenia projektu, możliwe przedłużenie zatrudnienia.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, preferowany doktorat z nauk fizycznych, matematycznych lub tech-nicznych w dziedzinie elektroniki lub informatyki.
 • doświadczenie w modelowania metodami uczenia głębokiego lub w pracach badawczych (teoretycz-nych lub doświadczalnych) w zakresie światłowodów pasywnych i aktywnych oraz telekomunikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i upowszechnianiu wyników;
 • doświadczenie w pracy w zespołach badawczych;
 • znajomość środowiska obliczeniowego MATLAB, Python, PyTorch lub TensorFlow;
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Zakres obowiązków

 • rozwój nowych metod numerycznych do modelowania światłowodów specjalnych typu free-form, modelowa-nie zjawisk zachodzących w światłowodach typu free-form, udział w badaniach eksperymentalnych z opraco-wywaniem i testowaniem nowych rodzajów światłowodów pod katem ich zastosowań w telekomunikacji.
 • współpraca z zespołem technologicznym oraz młodymi naukowcami i studentami;
 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF.
 • Życiorys zawierający dane kontaktowe.
 • Odpis dyplomu doktora.
 • Spis publikacji z podaniem liczby cytowań według bazy Web of Science i wskazaniem osiągnięcia (lub osiągnięć), które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 • Dane kontaktowe co najmniej dwóch osób spoza UW, które komisja konkursowa może poprosić o opinię o kandydacie.
 • Uniwersytecki kwestionariusz osobowy, który jest dostępny na stronie: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ (dla kandydata do pracy, pkt. 1)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z ze-skanowanym podpisem.

Załączniki