Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Zatrudnienie w ramach grantu badawczego w Katedrze Systemów Inteligentnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 października 2024 r. (z możliwością przedłużenia o 12 kolejnych miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki, matematyki lub nauk pokrewnych, uzyskanego w jednostce innej niż Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy; dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet - 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny)
 • Posiadanie wyróżniających się osiągnięć naukowych oraz doświadczenia w pozyskiwaniu i kierowaniu bądź realizacji projektów badawczych
 • Udokumentowany dorobek naukowy w obszarze informatyki teoretycznej, algebry lub matematyki dyskretnej potwierdzony publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 • Znajomość języka angielskiego
 • Motywacja do prowadzenia badań naukowych oraz umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z projektem badawczym NCN pt.: „Problemy spełnialności i równoważności dla skończonych algebr”

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UMCS
 • Odpis bądź poświadczona kopia dyplomu doktora, albo uchwała o nadaniu stopnia doktora, albo inny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • Kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV zawierające m.in. wykaz publikacji naukowych oraz osiągnięć naukowych i organizacyjnych
 • Oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia
 • Dane doświadczonego naukowca gotowego wystawić na prośbę komisji referencje dla kandydata lub opinia osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o dorobku naukowym kandydata
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742)
 • Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Załączniki