Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkt badawczo-dydaktyczny
w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 89/2023

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy lekarza
 • 2. stopień doktora nauk medycznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • 3. specjalizacja w dziedzinie urologii
 • 4. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • 5. aktywna działalność naukowa, udokumentowana publikacją co najmniej 5 artykułów w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z których w co najmniej dwóch kandydat występował jako pierwszy autor
 • 6. biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w pracy badawczej na modelach zwierzęcych oraz umiejętności technik mikrochirurgicznych

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy. UWAGA! Pracowników WUM prosimy o przesyłanie wyłącznie dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 4

Załączniki