Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym
 • posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub dyscyplinie au-tomatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (B2)
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego potwierdzonej np. certyfikatami, publikacja-mi naukowymi, dysertacjami
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomość tematyki w zakresie optyki światłowodowej, w szczególności podzespołami i czujnikami, potwierdzona publikacjami naukowymi
 • znajomość zagadnień za zakresu podstaw metrologii elektrycznej
 • znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem światłowodowych struktur okreso-wych (siatki Bragga i siatki długookresowe) oraz badaniem ich właściwości
 • umiejętność budowania i justowania układów optycznych oraz umiejętność obsługi z urządzeń pomiarowych i źródeł światła stosowanych w optyce i fotonice światłowodowej (analizatory widma, spektrometry, interrogatory, lasery, diody, etc.);
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań eksperymentalnych
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 217, 00 - 665 Warszawa

  z dopiskiem:
  „Adiunkt 1 (badawczo-dydaktyczny) – Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych”.