Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Aktorski
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o sztuce, w przedmiocie nauczania „Historia teatru i dramatu”
w wymiarze 3/5 etatu
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668
 • stopień doktora w dyscyplinie nauk o sztuce,
 • znaczny dorobek zawodowy w reprezentowanej dziedzinie (badania naukowe, publikacje, popularyzacja nauki) minimum 5 lat,
 • doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie nauk o sztuce minimum 2 lata.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dyplomu nadania stopnia doktora,
 • informacja o dorobku zawodowym,
 • prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko adiunkta, ogłoszonym 13 września 2023 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki