Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.) zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Wydział Elektryczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, w zakresie dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

Nasze wymagania

 • Od kandydatki/kandydata oczekuje się, że: • posiada stopień doktora zgodny z dyscypliną naukową Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika lub Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne lub Elektrotechnika lub Automatyka i Robotyka) • posiada biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. • potrafi przedstawić oraz objaśnić wyniki badań. • umiejętnie opracowuje koncepcje, projektuje i wykonuje badania naukowe, • potrafi wyjaśnić znaczenie wyników badań społeczności naukowej, • bierze odpowiedzialność za rozwój własnej ścieżki naukowej, • jest współautorem publikacji i materiałów konferencyjnych. Ponadto, w zakresie dorobku naukowego oczekuje się spełnienie minimów: a) posiada opublikowane artykuły naukowe w czasopismach krajowych lub zagranicznych, w tym z minimum trzy z listy Journal Citation Reports (Clarivate Analytics), b) posiada doświadczenie jako recenzent w czasopismach krajowych lub zagranicznych, c) posiada udokumentowaną współpracę w realizacji badań naukowych z przemysłem. Od kandydatki/kandydata oczekuje się, że uczestniczył/a w konferencjach: a) krajowych, b) międzynarodowych. Od kandydatki/kandydata w zakresie dydaktycznym oczekuje się: a) posiadanie minimum 2. letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń i seminariów w języku polskim lub angielskim na uczelni wyższej, lub równoważnej instytucji akademickiej, b) znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, c) doświadczenie w przygotowaniu materiałów dydaktycznych i/lub stanowisk laboratoryjnych, d) posiadania publikacji z zakresu dydaktyki, e) biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, pozwalająca na płynne prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów z zakresu dyscypliny naukowej: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne, tworzenie skryptów i innych pomocy dydaktycznych do prowadzenie przedmiotów, prowadzenie pracy badawczych i publikowanie na łamach periodyków na poziomie krajowym i zagranicznym, zaangażowanie w obowiązki naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Wydziałowej Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (K38).

Oferujemy

 • Zatrudnienie w prestiżowej uczelni
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia - konkurencyjne wynagrodzenia, stabilne zatrudnienie oraz pakiet dodatkowych świadczeń socjalnych
 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej i dydaktyczne
 • Współpracy w międzynarodowym środowisku naukowym
 • Wsparcie w planowaniu i rozwoju kariery naukowej oraz zawodowej, a także szansę na awans wewnętrzny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3a) Link EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs.(załącznik nr 3a1)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Działu Spraw Osobowych) LINK PL: http://dso.pwr.edu.pl/Lists/DokumentyFormularze/Attachments/267/kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata.doc Link EN: http://dso.pwr.edu.pl/Lists/DokumentyFormularze/Attachments/271/PERSONAL%20QUESTIONNAIRE%20OF%20A%20PERSON%20APPLYING%20FOR%20A%20JOB.doc
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji (z numerami DOI)
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3b) LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3b1)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3c) LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3c1)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3d) LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3d1)
 • * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki