Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności choroby zakaźne
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 18.10.2023 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: adiunkt lub starszy wykładowca w specjalności choroby zakaźne

Nasze wymagania

 • 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
 • 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie choroby zakaźne lub są w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych i ukończyły 3 rok szkolenia specjalizacyjnego
 • 3. posiadają • prawo wykonywania zawodu lekarza • stopień doktora nauk medycznych • dorobek naukowy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • . CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące: • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail); • PESEL; • aktualnego miejsca zatrudnienia; • posiadanego stopnia naukowego doktora nauk medycznych • posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych • posiadanych specjalizacji innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.; • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz; • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie); • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów); • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi; • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych). 2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha 3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie: • Monografie lub rozdziały w monografiach • Publikacje w czasopismach posiadających impact factor • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych • Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych) 4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego 6. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji. 7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza. 8. Kopie lub odpisy ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych. 9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 15 listopada 2023r. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym. 11. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego. 12. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Collegium Medicum
  48 Oleska ( wejście od ulicy Czaplaka)
  sekretariat pok. 2,34