Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Adiunkt lub Starszy Wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne lub hematologia
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 18.10.2023 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: adiunkt lub starszy wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne lub hematologia

Nasze wymagania

  • 1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
  • 2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalizację w dziedzinie hematologii lub są w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych lub z hematologii i ukończyli 3 rok szkolenia specjalizacyjnego
  • 3. posiadają • prawo wykonywania zawodu lekarza • stopień doktora nauk medycznych • dorobek naukowy

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące: • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail); • PESEL; • aktualnego miejsca zatrudnienia; • posiadanych specjalizacji lekarskich i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.; • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego jako lekarz; • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie); • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów); • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi; • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych). 2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, Wartością IF, Indeksem Hirscha 3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie: • Monografie lub rozdziały w monografiach • Publikacje w czasopismach posiadających impact factor • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych • Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych) 4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora. 6. Kopie lub odpisy dyplomów specjalizacji lekarskich. 7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu lekarza. 7. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych. 8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 15 listopada 2023r. 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym. 10. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego. 11. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

Załączniki