Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania

Nasze wymagania

 • 1. Ukończenie studiów I i II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość
 • 2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora Nauk o zarządzaniu i jakości
 • 3. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni
 • 4. Atutem jest posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu finansów i rachunkowości oraz w języku angielskim
 • 5. Posiadanie dorobku naukowego z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania, w tym publikacje w języku angielskim
 • 6. Udział w konferencjach naukowych, w tym w konferencjach międzynarodowych
 • 7. Dodatkowym atutem jest posiadanie pozaakademickich szkoleń lub doświadczenia zawodowego z zakresu finansów i rachunkowości
 • 8. Udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego
 • 9. Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla obcokrajowców)
 • 10. Deklaracja publikowania w dziedzinie Nauk społecznych w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu i jakości
 • 11. Gotowość zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy od 1.11.2023 r. do 30.09.2024 r.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, skierowane do JM Rektora Politechniki Częstochowskiej przez Dziekan Wydziału Zarządzania
 • 2. CV kandydata do pracy.
 • 3. Kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata
 • 4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży
 • 5. Kopie posiadanych świadectw pracy
 • 6. Deklaracja publikowania
 • 7. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • 9. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać

  w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej,
  42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 149 lub na adres: kadry.rekrutacja@pcz.pl
  w terminie do: 20 październik 2023 r.
  z dopiskiem na kopercie: ADIUNKT – WZ