Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 123.2023.KPK.WPAE.AW z dnia 20.09.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne (wymagane prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego sensu largo)
– dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 20.10.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.11.2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r.
Okres zatrudnienia: umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia)

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych.
 • Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • Znajomość prawniczego języka francuskiego.
 • Zainteresowanie badawcze, potwierdzone publikacjami naukowymi i wystąpieniami konferencyjnymi krajowymi i zagranicznymi, koncentrujące się wokół zagadnień dotyczących: modelu polskiego procesu karnego, w tym postępowań konsensualnych, celów procesu karnego, prawa dowodowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z postępowania karnego, a także europejskiego prawa karnego w tym także zajęć prowadzonych w języku angielskim.
 • Doświadczenie w charakterze wykonawcy lub kierownika w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dziedzinie prawa karnego.
 • Przygotowanie publikacji naukowych.
 • Udział w charakterze prelegenta na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.
 • Udział przygotowanie konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę Postępowania Karnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%) (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 10 lat, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki