Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz kryteria kwalifikacyjne podane w dalszej części ogłoszenia.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,
 • wiedza i umiejętności w zakresie zbierania, przetwarzania i interpretacji danych przestrzennych potwierdzone publikacjami naukowymi
 • doświadczenie w zakresie realizacji badań terenowych z wykorzystaniem BSP oraz środowiskowych czujników pomiarowych
 • wiedza praktyczna z zakresu: GIS, przetwarzania danych, technik pomiarowych stosowanych w środowisku przyrodniczym, potwierdzoną udziałem w projektach naukowo-badawczych i publikacjami naukowymi
 • umiejętność programowania w języku Python potwierdzoną certyfikatami

Mile widziane

 • aktywny udział w konferencjach naukowych i sympozjach
 • przygotowanie z zakresu analizy danych statystycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ustalonym rocznym wymiarze
 • rozwój naukowy - autorstwo artykułów naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • świadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu