Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin (laboratorium Kenjiego Yamady) prowadzi badania polegające na analizie działania systemów wewnątrzkomórkowych takich jak retikulum endoplazmatyczne, wakuole i peroksysomy. Kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu badawczego OPUS 23.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: · posiadają co najmniej stopień doktora; · posiadają odpowiedni dorobek naukowy; · biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.
 • Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych: · interakcja roślina-mikroorganizm (analiza zakażenia wywołanego przez grzyby i bakterie u Arabidopsis) · analiza biologiczna komórki roślinnej (mikroskopia konfokalna, frakcjonowanie komórki), · analizy bioinformatyczne (np. analizy danych z RNAseq, analiza danych z sekwencji metagenomu)
 • Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje naukowe oraz nagrody - będą dodatkowym atutem.
 • Idealny kandydat powinien być rzetelny, niezależny i zmotywowany.
 • Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych osoby planowane do zatrudnienia na danym stanowisku muszą spełniać poniższe warunki: · uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN. · uzyskały stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyły co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. · kierownik projektu, dr Kenji Yamada nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to: 1) Analiza składu mikrobioty korzeniowej. 2) Izolacja DNA mikrobioty, przygotowanie bibliotek DNA do sekwencjonowania nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing - NGS), interpretacja wyników przy współpracy z naukowcami z międzynarodowych i Polskich uczelni. 3) Analiza metabolitów z eksudatu korzeniowego oraz przeprowadzenie eksperymantu ze zmianą składu mikrobioty z wykorzystaniem syntetycznych składników.
 • Kandydat będzie prezentować postępy swojej pracy badawczej na spotkaniach grupowych oraz na seminariach jednostki. Będą również współpracować innymi członkami grupy.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne 1) wykaz publikacji 2) list motywacyjny 3) opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a.

Załączniki