Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data ogłoszenia: 21 września 2023 r.
Termin składania ofert: 21 października 2023 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, kształcenie studentów oraz zaangażowanie w prace organizacyjne i projektowe. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne
 • zainteresowania naukowe w zakresie praw człowieka, teorii i filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, współczesnych kultur prawnych, prawa konstytucyjnego
 • doświadczenie dydaktyczne minimum 10-letnie w prowadzeniu zajęć w dyscyplinie nauki prawne
 • udokumentowany dorobek publikacyjny, w tym w językach obcych w zakresie praw człowieka, teorii i filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, współczesnych kultur prawnych, prawa konstytucyjnego
 • udokumentowany udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych
 • znajomość języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie
 • doświadczenie we współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, w tym prowadzenie szkoleń dla pracowników służb mundurowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań w dyscyplinie nauki prawne
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie
 • udział w projektach badawczych oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)
 • wykaz publikacji naukowych za lata 2017-23
 • wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka)
 • wykaz wystąpień konferencyjnych
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie pierwszym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki