Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie pracował nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zrozumienie mechanizmu molekularnego upakowywania cargo oraz jego wpływu na aktywność katalityczną nanopojemnika biosyntezy witaminy B2, kompleksu syntazy ryboflawiny/ syntazy lumazyny. Projekt daje możliwość zdobycia doświadczenia w tzw. ewolucji ukierunkowanej, jednego z najpotężniejszych sposobów uzyskiwania białek o zdefiniowanej przez użytkownika funkcji, a także w bionanotechnologii opartej na klatkach białkowych, popularnym naukowo temacie ze względu na swe potencjalne zastosowania w katalizie i medycynie. Wybrany kandydat będzie pracować w zespole dr Yusuke Azumy w laboratorium Bionanonauki i Biochemii zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii (https://www.azumag.com/) w pięknym mieście Krakowie, Polska.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • Idealny kandydat powinien:
 • 1. być wysoce zmotywowany i zainteresowany biologią molekularną oraz biologią strukturalną;
 • 2. posiadać doświadczenie w pracy w laboratorium, najlepiej w projektach z zakresu inżynierii białek, enzymologii lub biologii strukturalnej;
 • 3. posiadać wykształcenie naukowe w jednej z dziedzin związanych z projektem, np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna, biologia komórki lub biologia chemiczna;
 • 4. posiadać dobry dorobek publikacyjny, w tym opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 • 5. mieć nastawienie na samorozwój i chęć ugruntowania swojej kariery naukowej w obszarze związanym z kierunkiem projektu;
 • 6. umieć współpracować z kolegami i współpracownikami w ramach zespołu, aby stworzyć atmosferę zaufania i szacunku;
 • 7. posiadać dobre umiejętności prezentacji i komunikacji zarówno w mowie, jak i piśmie, w języku angielskim;
 • 8. spełniać wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, w tym: a. uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2023 r. (Okres ten może zostać przedłużony o czas przebywania na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo okres ten może zostać przedłużony o liczbę miesięcy urlopu związanego z opieką i wychowaniem dzieci udzielonego na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 miesięcy za każde dziecko urodzone lub przysposobione, jeżeli ta metoda wskazywania przerw w karierze naukowej jest korzystniejsza), b. uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu,
 • zbieranie i wysuwanie wniosków z uzyskanych danych w celu planowania kolejnych doświadczeń,
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w pozostałych badaniach realizowanych w grupie,
 • mentoring studentów studiów magisterskich i doktorantów,
 • nadzór nad codzienną pracą techników i pomoc Kierownikowi Projektu w przygotowaniu figur i manuskryptów do publikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/-nauczyciele
 • list motywacyjny wyjaśniający zainteresowanie projektem, opisujący posiadane umiejętności oraz wyjaśniający dlaczego kandydat chce dołączyć do zespołu i co może mu zaoferować,
 • krótki opis dotychczasowej pracy (do 2 stron),
 • wykaz publikacji z podaniem wydawnictwa i ilości stron (jeśli brak, proszę napisać uzasadnienie),
 • listy referencyjne od poprzednich opiekunów naukowych;

Załączniki