Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Nasze wymagania

 • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: - ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; - Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS-20 (LAP)
 • 2. Kandydat musi posiadać stopień doktora nauk chemicznych, nauk fizycznych, materiałoznawstwa, nanotechnologii lub pokrewnych;
 • 3. Kandydat powinien posiadać:  doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii obliczeniowej;  doskonałe umiejętności komunikacji ustnej/pisemnej w języku angielskim;  dobrą znajomość symulacji systemów niskowymiarowych i doświadczenie w podejściu do symulacji wieloskalowych (tj. MD, CG, QM/MM, QM).
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zakres obowiązków

 • 1. Symulacje MD materiałów niskowymiarowych
 • 2. obliczenie ab initio właściwości absorpcyjnych/emisyjnych składników zespołu
 • 3. Obliczenia QM/MM i analiza właściwości optoelektronicznych i transportowych.

Oferujemy

 • Stymulujące i przyjazne środowisko pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość pracy w innowacyjnym projekcie międzynarodowym

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. List motywacyjny
 • 2. Aktualny życiorys
 • 3. Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • 4. Spis publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • 5. Co najmniej dwa kontakty referencyjne (z numerami telefonów i emailami)
 • 6. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • 7. Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019