Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 88.000 (rocznie) zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Konkurs numer 124.2023.IDN-CDJ.WPAE.AW z dnia 22.09.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Inkubator Doskonałości Naukowej – Centrum Digital Justice, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
– dyscyplinie/dyscyplinach: nauki prawne
– w dziedzinie: nauki społeczne

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin składania dokumentów: 27.10.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.12.2023
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.
Okres zatrudnienia: do 31.12.2025
Wynagrodzenie: 88.000 zł brutto

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany w okresie siedmiu lat przed złożeniem aplikacji w konkursie.
 • Zainteresowania badawcze dotyczące prawa i procesu karnego lub prawa nowych technologii, lub prawa międzynarodowego/europejskiego potwierdzone publikacjami naukowymi w tym obszarze.
 • Udokumentowane doświadczenie w publikowaniu wyników badań w renomowanych zagranicznych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
 • Udokumentowane doświadczenie w charakterze kierownika lub wykonawcy w krajowych lub międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych uzyskanych w trybie konkursowym.
 • Udokumentowane odbycie przynajmniej miesięcznego stażu naukowego w renomowanym ośrodku zagranicznym.
 • Udokumentowane doświadczenie w występowaniu z referatami na zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Udokumentowana działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych.
 • Znajomość prawniczego języka angielskiego w stopniu znakomitym (poziom C2) potwierdzona uzyskaniem stopnia naukowego na podstawie pracy napisanej w tym języku bądź publikacjami naukowymi w języku angielskim.
 • Znajomość innego języka (niemieckiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) potwierdzona certyfikatem językowym będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w obszarze wpływu nowych technologii na proces karny zgodnie z celami IDN-Digital Justice.
 • Publikowanie wyników prowadzonych badań w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych mając na celu realizację określonych wskaźników IDUB.
 • Ubieganie się o zewnętrzne finansowanie badań w ramach postępowań konkursowych krajowych (np. NCN, NCBiR) oraz międzynarodowych (np. Horyzont Europa, ERC).
 • Udział w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach naukowych (prezentacja i popularyzacja badań prowadzonych przez kandydata).
 • Udział w przygotowaniu konferencji naukowych organizowanych lub współorganizowanych przez IDN-Digital Justice.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy(pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, dotychczasowych osiągnięć w zakresie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków uzyskanych w postępowaniach konkursowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki