Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA
Grupa pracowników: Badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy): Małopolskie Centrum Biotechnologii Dziedzina Nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina: Nauki biologiczne Zakres Biotechnologia
Liczba etatów: 1 etat
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny
Planowany okres zatrudnienia: 24 miesiące
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2023 roku

Tytuł Programu /Projektu: „Zastosowanie genomiki epidemiologicznej oraz mikrobiologii doświadczalnej do badania ewolucji zakresu gospodarzy u bakteriofagów”
Opis Programu /Projektu: NCN SONATA BIS 10

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Uzyskanie stopnia doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Uzyskanie stopnia doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, tj. Uniwersytet Jagielloński
 • Posiadanie co najmniej tytułu doktora w zakresie: biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki lub nauki pokrewnej
 • Wykazywanie znajomości tematyki związanej z treścią ogłoszonego projektu
 • Posiadanie doskonałej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Posiadanie umiejętności prezentacji swojej pracy (konieczne doświadczenie w prezentacji na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej),
 • Umiejętność pracy w zespole, docenianie wsparcia i interakcji z innymi członkami grupy
 • Posiadanie dużego doświadczenia w posługiwaniu się językam programowania do celów analizy danych: R lub Python
 • Posiadanie doświadczenia w projektowaniu pipeline bioinformatycznych (np. za pomocą serwisu GitHub)
 • Posiadanie dogłębnej wiedzy w dziedzinie biologii fagowej
 • Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w pracy związanej z analizą danych
 • Posiadanie doświadczenia w mentorowaniu młodszych kolegów i studentów
 • Posiadanie znacznego dorobku w postaci publikacji badań (minimum 5 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej) i ich prezentowania na międzynarodowych konferencjach
 • Wykazywanie cech niezależności naukowej, np. doświadczenie w składaniu wniosków o granty naukowe
 • Posiadanie doświadczenia we współpracy z biologami eksperymentalnymi
 • Dobra znajomość statystyki

Zakres obowiązków

 • Podjęcie innowacyjnych badań w dziedzinie genomiki i ewolucji bakterii i bakteriofagów, filogenetyki, analizy danych, metagenomiki, nauczania maszynowego, biologii strukturalnej lub mikrobiologii
 • Bieżąca znajomość najnowszej literatury badawczej w dziedzinie wykonywanych badań.
 • Wnoszenie myśli poprzez rozwój pomysłów na nowe projekty badawcze
 • Realizacja wspólnych projektów z kolegami z instytucji partnerskich i grup badawczych.
 • Rozpowszechnianie wyników badań poprzez prezentacje na spotkaniach naukowych i konferencjach
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach grupowych i prezentowaniu wyników badań przed innymi członkami grupy.
 • Rozwój i publikowanie oprogramowania komputerowego przez odpowiednie narzędzia internetowe (np. Github).
 • Działanie jako źródło wiedzy, informacji naukowych i porad dla innych członków grupy.
 • Dostosowywanie istniejących i rozwijanie nowych technik i metod naukowych.
 • Testowanie hipotez i analizowanie danych, przeglądanie i udoskonalanie hipotez roboczych w zależności od potrzeb.
 • Wizualizacja oraz statystyczna analiza danych związanych z genomiką fagową.
 • Wnoszenie wkładu w inne zadania w ramach grupy, które wchodzą w zakres finansowanego projektu
 • Przyczynianie się do rozwoju pytań badawczych dotyczące nowych projektów badawczych oraz współodpowiedzialność za kształtowanie planów grupy badawczej.
 • Uzgadnianie jasnych celów zadań, organizacji i delegowania pracy innym członkom zespołu oraz szkolenie innych członków grupy w zakresie specjalistycznych metodologii lub procedur.
 • Uczestnictwo w publikowaniu wyników badań naukowych w międzynarodowych czasopismach recenzowanych i innych publikacjach oraz przewodniczenie takim publikacjom.

Oferujemy

 • możliwość pracy nad ważnym i ambitnym zagadnieniem naukowym, a tym samym przyczynienie się do walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe,
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • możliwość współpracy ze światowej klasy liderami naukowymi w wiodących instytucjach naukowych,
 • przyjazne i interaktywne środowisko pracy, ściśle związane ze społecznością bioinformatyków w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ,
 • współpracę międzynarodową i możliwość udziału w spotkaniach naukowych na całym świecie,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron).

Załączniki