Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w ramach realizacji projektu NCN, OPUS 21, pt. „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI”, nr PSP: K/PBO/000868 w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego
 • Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania
 • Kandydat jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index;
 • Kandydat jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych
 • Kandydat ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI)
 • Kandydat posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu
 • Przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych
 • Prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach
 • Przeprowadzanie analiz statystycznych
 • Interpretacja wyników
 • Przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • Prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych
 • Udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego
 • Gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej).

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki