Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Prorektor kierujący Szkołą Dziedzinową Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Biologii i Ewolucji Człowieka na Wydziale Biologii.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia (nauki biologiczne), biotechnologia lub pokrewne
 • doświadczenie w pracy badawczej w zakresie biologii molekularnej; doświadczeniem w pracy laboratoryjnej w szczególności w zakresie wysokoprzepustowych technik NGS oraz kompetencje w bioinformatycznej analizie danych z sekwencjonowania
 • umiejętność modelowania statystycznego w środowisku R
 • osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, w tym publikacjami ze statusem pierwszego lub korespondencyjnego autora
 • samodzielność w prowadzeniu badań, umiejętność pracy w zespole
 • odbyty zagraniczny staż naukowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne pisanie prac naukowych, prezentacje wyników badań na konferencjach tematycznych oraz korzystanie z literatury fachowej
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 140/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zarządzeniem nr 350/2018/2019 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zakresu obowiązków nauczyciela akademickiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs
 • curriculum vitae
 • dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy
 • informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki