Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

ADIUNKT BADAWCZO-DYDAKTYCZNY W KATEDRZE LOGISTYKI
Słowa kluczowe: logistyka przedsiębiorstw, transport, spedycja, bezpieczeństwo i ekonomika transportu, zarządzanie transportem, infrastruktura transportowa, transport lotniczy.

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023, poz. 742, z późn. zm.) i w § 89 ust. 1 pkt 3 Statutu Uczelni (Załącznik do uchwały Nr 63 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).

Nasze wymagania

 • Kandydat/ka posiada co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse
 • opublikował/ła co najmniej czterech monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach lub artykułów naukowych (w tym co najmniej dwóch w czasopismach naukowych), które ukazały się w czasopismach lub monografiach ujętych w obowiązującym dla roku ich opublikowania wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 i 4 Statutu SGGW,
 • w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych uzyskał/ła średniorocznej liczby punktów za artykuły naukowe, monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych o co najmniej 50% wyższej niż minimalna średnioroczna liczba punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny z działalności badawczej dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku asystenta w SGGW, określona w aktualnych na dzień złożenia wniosku zasadach oceny nauczyciela akademickiego
 • uzyskał/ła pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – uzyskania pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
 • posiada udokumentowanie co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka kongresowego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • kieruje projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego, obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe lub realizację inwestycji związanych z kształceniem i działalnością naukową, utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej aparatury informatycznej (SPUBi), finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe oraz przez instytucje krajowe, lub pozyskania, za pośrednictwem SGGW, funduszy na wykonanie usług badawczych (KZL) na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki o wartości co najmniej 50 000 zł
 • spełnia dodatkowe wymagania, w tym konkretne cele i zadania badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne, określone w warunkach konkursu, przy czym dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym

Mile widziane

 • dorobek publikacyjny z zakresu: logistyki, transportu, zarządzania łańcuchami dostaw,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej z zakresu logistyki, transportu, informatyki,
 • doświadczenie w zakresie realizacji grantu krajowego lub międzynarodowego,
 • aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą,
 • odbycie stażu naukowego za granicą,
 • doświadczenie w zakresie organizowania konferencji i seminariów naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach
 • aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz instytutu i katedry

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora SGGW
 • CV
 • odpis dyplomu nadania stopnia doktora lub inny dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 • wykaz prac opublikowanych lniezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata/kandydatkę wymagań zawartych w treści ogłoszenia,ub przyjętych do druku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SGGW (druk oświadczenia: „RODO – obowiązek informacyjny dla kandydata”)*
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że SGGW w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy*
 • *druki oświadczeń można pobrać na stronie IEiF: https://www.ieif.sggw.pl/instytut/strategia/wzory-dokumentow/ - Konkursy)

Załączniki