Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Nasze wymagania

 • Kandydat posiada stopień doktora w zakresie technologii żywności i żywienia;
 • Kandydat posiada umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych dotyczących emulsji spożywczych oraz wykorzystania dodatków do żywności, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów białkowych i błonnikowych;
 • Kandydat wykazuje znajomość standardowych technik analizy żywności w tym również technik wykorzystywanych w badaniu mięsa i przetworów mięsnych;
 • Kandydat posiada dorobek publikacyjny w postaci co najmniej 10 publikacji naukowych z zakresu technologii żywności, posiadających indeks wpływu JCR, o sumarycznym wskaźniku impact factor nie mniejszym niż 30;
 • Kandydat posiada doświadczenie we wnioskowaniu o projekty;
 • Kandydat wykazuje znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Kandydat posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • Kandydat posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (MS Teams, Word, Excel, Power Point oraz pocztą elektroniczną).

Mile widziane

 • Kandydat był (-a) uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • Kandydat posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;

Zakres obowiązków

 • Redagowania publikacji o tematyce związanej z technologią żywności;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu ogólnej technologii żywności, technologii mięsa oraz opakowań żywności
 • Prowadzenie prac badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
 • Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji
 • Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki