Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Wydział Architektury poszukuje kandydata/tki na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego/nej w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki, w zakresie dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Oczekuje się, że osoba zatrudniona będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, podejmować zadania organizacyjne na rzecz Katedry, a także Wydziału.

Nasze wymagania

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury i ochrony dziedzictwa, udział w badaniach prowadzonych przez Katedrę Historii Architektury Sztuki Techniki i Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D, współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia prac naukowych, publikowanie wyników badań, uczestniczenie w opracowywaniu wniosków o granty badawcze krajowe i zagraniczne, prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku architektura w języku polskim i angielskim, z zakresu historii architektury, projektowania wspomaganego komputerowo i nowoczesnych metod inwentaryzacji architektonicznej oraz projektowania architektonicznego, wykonywanie prac na rzecz Katedry i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną, ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • 1. Ukończone architektoniczne studia wyższe, 2. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub technicznych, dyscyplinie architektura i urbanistyka, 3. Dodatkowo preferowane będą osoby legitymujące się, obok ukończenia studiów architektonicznych, licencjatem lub magisterium z zakresu historii i/lub archeologii, 4. Posiadanie istotnego dorobku naukowego, potwierdzonego artykułami publikowanymi w recenzowanych czasopismach naukowych, 5. Doświadczenie-udział w grantach i/lub kierowanie grantem, 6. Udokumentowany udział w badaniach architektury obszaru kultur śródziemnomorskich oraz Południowej Ameryki, 7. Znajomość i doświadczenie w technologii laserowego skanowania 3D w tym modelowania 3D na podstawie chmury punktów 3D oraz fotogrametrii cyfrowej bliskiego zasięgu udokumentowane realizacjami w projektach naukowych, znajomość i doświadczenie w technologii HBIM, 8. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu zaawansowanych metod inwentaryzacji w BIM, nowoczesnych metod inwentaryzacji, przedmiotów humanistycznych oraz projektowych z zakresu ochrony zabytków, biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,

Mile widziane

 • Dobrze widziane: nagrody, stypendia i wyróżnienia naukowe
 • Dobrze widziany: odbyty staż naukowy i/lub post-doc w jednostce naukowej spoza Politechniki Wrocławskiej,

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie architektury i ochrony dziedzictwa, Udział w badaniach prowadzonych przez Katedrę Historii Architektury Sztuki Techniki i Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D, Współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia prac naukowych, Publikowanie wyników badań, Uczestniczenie w opracowywaniu wniosków o granty badawcze krajowe i zagraniczne
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku architektura w języku polskim i angielskim, z zakresu historii architektury, projektowania wspomaganego komputerowo i nowoczesnych metod inwentaryzacji architektonicznej oraz projektowania architektonicznego, Wykonywanie prac na rzecz Katedry i Wydziału, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną, Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni; możliwość rozwoju zawodowego; pracę w kreatywnym zespole.
 • Perspektywy rozwoju: 1. W zakresie rozwoju naukowego: możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych i projektach prowadzonych na Uczelni, które umożliwią rozwój własnych umiejętności i zdobycie doświadczenia naukowego i zawodowego, również we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz firmami zewnętrznymi; możliwość prowadzenia własnych badań naukowych wykorzystujących infrastrukturę badawczą Uczelni w tym Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D. 2. W zakresie kształcenia: możliwość uczestniczenia w programach szkoleniowych podnoszących kwalifikacje prowadzonych na Uczelni oraz realizowanych przez instytucje współpracujące; 3. W zakresie współpracy międzynarodowej: możliwość uczestniczenia w realizowanych na uczelni programach wymiany i współpracy międzynarodowej oraz w międzynarodowych projektach badawczych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty

Załączniki