Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7300 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)
w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 130.2023.NCN.CBSA.WNHP.AH z dnia 16.10.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: adiunkt (post-doc)
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki/humanistyczne/historia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Wynagrodzenie: 7300 zł brutto miesięcznie
Termin składania dokumentów: 30.11.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.12.2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.01.2024 r.
Przewidywany okres zatrudnienia: 01.01.2024 r.-31.05.2027 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopnień doktora w zakresie historii starożytnej, filologii klasycznej lub orientalistyki.
 • Kandydat posiadający więcej niż jeden stopień doktorski może wziąć udział w konkursie, jeśli uzyskał swój pierwszy stopień doktora nie wcześniej niż w 2016 r.
 • Bardzo dobra znajomość języka greckiego.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.
 • Spełnienie ogólnych kryteriów sformułowanych przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie Maestro (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala44_2016-zal1.pdf).
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Mile widziane

 • Znajomość dodatkowych języków starożytnych (starożytnego Wschodu i/lub łaciny).
 • Liczba i jakość publikacji (książek autorskich i redakcji tomów zbiorowych, artykułów w czasopismach, rozdziałów w tomach zbiorowych), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.
 • Preferencje dla kandydatów legitymujących się doświadczeniem epigraficznym.

Zakres obowiązków

 • Zatrudnienie: w ramach projektu NCN Maestro "Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja".
 • Opis szczegółowy: Post-doc w Centrum Badań nad Światem Antycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu NCN Maestro "Kultura epigraficzna we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie w starożytności: status, prezentacja, demokracja, autoidentyfikacja". Jest to projekt z zakresu badań ilościowych nad antycznymi inskrypcjami (https://hist.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny/Epigraphy-project/Project-description).
 • Prowadzenie badań w zakresie starożytnej kultury epigraficznej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie, których wyniki znajdą odzwierciedlenie w rozdziałach złożonych do monografii zbiorowych, które zostaną przygotowane w ramach tego projektu. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w czołowych międzynarodowych czasopismach naukowych.
 • Prowadzenie co najmniej 30 godzin dydaktycznych rocznie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Skan dyplomów licencjata i magistra
 • Skan dyplomu doktorskiego; kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora proszeni są o przedłożenie pisma od właściwych władz wyższej uczelni stwierdzającego, że dysertacja została ukończona i złożona oraz informującego o przewidywanej dacie obrony; pod uwagę będą brane jedynie kandydatury osób, których przewidywana data obrony przypada przed 08.12.2023 r. Kandydat powiadomi dr Agnieszkę Wojciechowską o uzyskaniu stopnia doktora przed 08.12.2023 r. Zatrudnienie w UWr będzie możliwe po przedłożeniu dyplomu doktora lub pisma z uczelni stwierdzającego nadanie tego stopnia.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis 10 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego Komisji Konkursowej prof. dr hab. Krzysztof Nawotki (Krzysztof.Nawotka@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Informacje o znajomości języków obcych.
 • Informacje o grantach badawczych, których kierownikiem lub wykonawcą kandydat był w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku w tym konkursie. Należy ograniczyć się do wymienienia grantów ERC, innych agencji międzynarodowych, FNP, NCN, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz podać sumy uzyskane przez kandydata.
 • Lista referatów wygłaszanych podczas konferencji międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat.
 • Ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydowanie na ogłoszone stanowisko.
 • Przewodniczący Komisji zastrzega sobie prawo poproszenia kandydatów o przekazanie kopii dodatkowych dokumentów wymaganych do oceny kandydatury.

Załączniki