Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Konkurs nr 131.2023.INoIiM.WF.ER z dnia 17 października 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Wydział Filologiczny
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna
• w dyscyplinie: nauki o komunikacji społecznej i mediach
• w dziedzinie: nauki społeczne
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony do 31.01.2025 r.
Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31.12.2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego doktora.
 • Posiadanie co najmniej dwóch publikacji naukowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: prowadzenie badań indywidualnych i zespołowych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć z wybranego zakresu: edytorstwa, publikowana cyfrowego i sieciowego, współczesnego rynku księgarskiego, mediów cyfrowych, informacji i analizy danych. Doświadczenie w zakresie elektronicznych systemów informacyjnych.
 • W obszarze organizacyjnym: udział w pracach przy organizacji konferencji naukowych, pracach redakcyjnych przy publikacjach naukowych, działalności popularyzującej naukę, w pracach organizacyjnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku. 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).