Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Transportu Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 •  posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
 •  znajomość zagadnień związanych z automatyką przemysłową;
 •  znajomość zagadnień związanych z maszynami i napędami elektrycznymi;
 •  doświadczenie w pracach naukowo-badawczych,
 •  znajomość problematyki związanej z jakością kształcenia na studiach wyższych;
 •  znajomość języka obcego.

Mile widziane

 •  doświadczenie w realizacji projektów inżynierskich w przemyśle.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego;
 • curriculum vitae (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego będzie podstawowym miejscem pracy.
 • zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oświadczenie zaliczeniu do liczby „N”).

Załączniki