Adiunkt stanowisko badawcze

akrzym@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Podatków kierowany do osób z doświadczeniem w pracy naukowej – udziałem w pracach badawczych – z zakresu polityki fiskalnej lub międzynarodowych systemów podatkowych.

Nasze wymagania

 • 1. stopień naukowy doktora lub równorzędny
 • 2. predyspozycje do pracy naukowej (w obszarze finansów publicznych w tym w sferze polityki fiskalnej lub międzynarodowych systemów podatkowych)
 • 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań naukowych
 • 4. autorstwo publikacji naukowej, w tym monografii lub artykułu (poza tą, która wymagana była do uzyskania stopnia naukowego doktora)
 • 5. udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej konferencji międzynarodowej

Mile widziane

 • 1. znajomość innego języka obcego
 • 2. umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie badań naukowych w obszarze finansów publicznych
 • 2. publikowanie w wysoko punktowanych czasopismach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie
 • 3. oświadczenie osoby przystępującej do konkursu (dot. nauczycieli akademickich) o spełnianiu warunków określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statucie SGH oraz stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • 4. odpis dyplomu doktorskiego lub dokumentu równorzędnego
 • 5. CV
 • 6. list motywacyjny
 • 7. wykaz publikacji
 • 8. wykaz udziałów w konferencjach
 • 9. klauzula RODO

Załączniki