Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii na Wydziale
Nauk o Wychowaniu UŁ

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie tytułu magistra psychologii
 • 2. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, medycznych lub nauk o zdrowiu;
 • 3. Wykazanie się zainteresowaniami z zakresu psychologii zdrowia
 • 4. Sprecyzowane plany badawcze dotyczące aktualnych problemów psychologii zdrowia
 • 5. Doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym i wyższym;
 • 7. Znajomość zaawansowanej statystyki i obsługa programów statystyczne (SPSS, JASP, R, itp.)
 • 8. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • 9. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegłe władanie językiem polskim w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • 1. Posiadanie doświadczeń związanych z udziałem w projektach badawczych lub pracy klinicznej będzie dodatkowym atutem;
 • 2. Znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • 2.Terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • 3. Udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • 4. Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • 5. Opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • 6. Prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • 7. Opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • 8. Przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo;
 • 9. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • 10. Zapewnianie jakości kształcenia, wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • 11. Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • 12. Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2. Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • 3. Życiorys
 • 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 5. Odpis dyplomu doktorskiego
 • 6. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
 • 7. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • 8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Załączniki