Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu magistra psychologii
 • Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk o zdrowiu
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w paradygmacie korelacyjnym i/lub eksperymentalnym, udokumentowane publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych
 • Zainteresowania z zakresu psychologii klinicznej i/lub psychologii różnic indywidualnych;
 • Dobra znajomość statystyki i posługiwanie się programami do statystycznej analizy danych (np. SPSS, Statistica, R etc.);
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym realizację działalności naukowej w międzynarodowych zespołach badawczych
 • Doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne - np. prowadzenie zajęć, warsztatów, uczestnictwo w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym lub popularyzującym naukę, opieka nad studentami.
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegła znajomość tego języka w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • Uczestnictwo w projektach badawczych lub edukacyjnych pozyskiwanych w drodze konkursów krajowych lub międzynarodowych będzie dodatkowym atutem
 • Udokumentowane kompetencje językowe na poziomie C1/C2 będą dodatkowym atutem
 • Praktyka kliniczna będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • Prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem; doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego.
 • Praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • Życiorys
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych
 • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Załączniki