Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Matematyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nasze wymagania

 • • stopień doktora w dyscyplinie matematyka,
 • • dorobek publikacyjny adekwatny do stopnia rozwoju kariery naukowej spełniający wymagania zawarte w statucie UKW (par. 104 ust.2 pkt 1), w szczególności w ostatnich 3 latach dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach zaliczanych do dyscypliny matematyka,
 • • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami, w tym z wykorzystaniem technik zdalnych
 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę naukową,
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność naukową lub popularyzację nauki,

Zakres obowiązków

 • • prowadzenia badań w dyscyplinie matematyka,
 • • publikowania wyników badań w renomowanych wysoko punktowanych czasopismach naukowych zaliczanych do dyscypliny matematyka,

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na czas określony z możliwością przedłużenia),
 • • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju naukowego,
 • • elastyczne godziny pracy,
 • • małe grupy zajęciowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektora,
 • 2) CV i list motywacyjny,
 • 3) kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1,
 • 4) zdjęcie,
 • 5) dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka,
 • 6) kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy,
 • 7) oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2,
 • 8) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym, a w szczególności wykaz publikacji,
 • 9) informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • 10) oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3,
 • 11) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4.

Załączniki