Adiunkt stanowisko badawcze

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: zgodne z zasadami projektu zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Udział w realizowaniu projektu MAESTRO 13
„Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”)”

MAESTRO 13 for Professor Stefan Chłopicki

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej stopień doktora; • posiadają odpowiedni dorobek naukowy; • biorą czynny udział w życiu naukowym
 • Spełniają wymagania Narodowego Centrum Nauki oraz
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • wiedza i doświadczenie w optymalizacji metod przygotowania próbek biologicznych do analizy LC/MS;
 • doświadczenie w analizach metabolomicznych lub proteomicznych;
 • znajomość metodologii LC/MS, LC/HRMS, doświadczenie w rozwijaniu problemów analitycznych;
 • doświadczenie w: - prowadzeniu badań analitycznych, - bioinformatycznej analizie wyników, - prowadzeniu badań w modelach zwierzęcych chorób, - interdyscyplinarnych badaniach analitycznych patogenezy chorób (modele zwierzęce lub ludzkie),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 • dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego, oraz:
 • udział w realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;
 • głównym zadaniem będzie prowadzenie badań analitycznych i udział w badaniach doświadczalnych in vivo i ex vivo,
 • przeprowadzenie wszechstronnej analizy bioinformatycznej danych analitycznych i niecelowanych analiz metabolomicznych przy użyciu różnych dostępnych programów i narzędzi bioinformatycznych;
 • projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu;
 • integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;
 • przygotowywanie raportów okresowych, publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;
 • aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;
 • aktywna współpraca z zespołem JCET;
 • dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • opinia o predyspozycjach i/lub kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej (referencje)
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki