Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Europejskich Procesów Politycznych w Instytucie Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych

Konkurs numer 129.2023.ZEPP.WNS.AW z dnia 25.10.2023 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Studiów Europejskich, Zakład Europejskich Procesów Politycznych, Wydział Nauk Społecznych
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o polityce i administracji
• w dziedzinie: nauki socjologiczne
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 30.11.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.01.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 20.02.2024 r.
Okres zatrudnienia:3 lata

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.
 • 2. Znaczący i aktualny dorobek naukowy z zakresu nauk o polityce i administracji obejmujący publikacje z wykazu czasopism, recenzowanych materiałów z konferencji i wydawnictw znajdujących się na listach MNiSW i MEiN.
 • 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku, udokumentowane odpowiednim certyfikatem językowym lub doświadczeniem współpracy międzynarodowej, pełnieniem funkcji wymagającej znajomości języka angielskiego lub potwierdzonym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
 • 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych w Instytucie Studiów Europejskich (Europeistyka, Zarządzanie Migracjami, Dyplomacja Europejska).
 • 5. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności naukowej i uczestnictwo w projektach badawczych, jako kierownik lub uczestnik/wykonawca.
 • 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.
 • 7. Sprecyzowane plany prowadzenia badań i rozwoju naukowego w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.
 • 8. Dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy w jednym lub więcej następujących obszarów badawczych: system Unii Europejskiej, procesy polityczne w państwach europejskich.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych.
 • 2. Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych; czasopismach i prestiżowych wydawnictwach naukowych.
 • 3. Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • 4. Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (w języku polskim i angielskim).
 • 5. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
 • 6. Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • 2. Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • 3. Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 • 4. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • 5. Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • 6. Autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności.
 • 7. Wykaz publikacji naukowych za okres nie dłuższy niż 10 lat, doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki.
 • 8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • 9. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • 10. Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • 11. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres robert.alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Załączniki