Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

nr ref. 32/2023/NA/WNP/IBBIOS/01

Słowa kluczowe: nauki biologiczne, zoologia, mszyce, filogeneza

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych,
 • aktualny, wysoko punktowany dorobek naukowy z zakresu morfologii, bioróżnorodności, ewolucji i filogenezy, systematyki i taksonomii bezkręgowców (ze szczególnym uwzględnieniem mszyc), opublikowany w czasopismach indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science,
 • doświadczenie w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowana historia ubiegania się o środki na finansowanie badań w instytucjach krajowych lub zagranicznych,
 • udokumentowana międzynarodowa działalność badawcza,
 • udokumentowane staże naukowe,
 • praktyczna i udokumentowana publikacjami znajomość metod badawczych bioróżnorodności, taksonomii, ewolucji, filogenezy i morfologii owadów (ze szczególnym uwzględnieniem mszyc) w tym metod morfologicznych i molekularnych,
 • praktyczna znajomość badań i metod analiz filogenetycznych przy użyciu markerów molekularnych,
 • udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu zoologii,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców),
 • doświadczenie w pracy w zespole badawczym,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne w zakresie zoologii, bioróżnorodności, morfologii, ewolucji i filogenezy bezkręgowców (zarówno kladystycznej, jak i molekularnej), na wysokim poziomie zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Przygotowywanie publikacji naukowych oraz ich publikowanie w liczących się czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu zoologii bezkręgowców, bioróżnorodności świata roślin i zwierząt, morfologii, parazytologii i nauk pokrewnych. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
 • występowanie o finansowanie projektów w konkursach NCN lub z innych źródeł zewnętrznych, w tym międzynarodowych,
 • udział w realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez zespoły zoologiczne IBBIOŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki