Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 • wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i wychowaniem fizycznym
 • wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia badań naukowych dotyczących sportu i rekreacji

Mile widziane

 • aktywny udział w konferencjach naukowych, kongresach i sympozjach
 • aktywny udział w organizacji konferencji i szkoleń
 • autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych
 • doświadczenie praktyczne w sporcie, rekreacji, turystyce i/lub wychowaniu fizycznym
 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w zakresie sportu i/lub rekreacji

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ustalonych w rocznym wymiarze na kierunkach związanych ze sportem, rekreacją, turystyką i wychowaniem fizycznym
 • dalszy rozwój naukowy
 • udział w projektach i badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Kultury Fizycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata),
 • wykaz publikacji (z podaniem autora/ów, tytułu, nazwy wydawnictwa, roku opublikowania)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu