Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Ekofizjologii Roślin
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra prowadzi badania w zakresie ekofizjologii, fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin na wszystkich poziomach ich organizacji (testy fizjologiczne, cytologiczne, biochemiczne, biologia molekularna roślin). Prowadzimy adekwatne zajęcia akademickie na studiach I, II i III stopnia, na kierunkach: Biologia, Biotechnologia, Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne oraz EkoMiasto.

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria i posiadać: • dyplom doktorski w zakresie nauk biologicznych lub pokrewnych, uznawany w Polsce (lub stosowne zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora); • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii, w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach; co najmniej 300 pkt. MEiN za publikacje ≥ 100 pkt. MEiN, w tym w co najmniej jednej publikacji za 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora i/lub autora korespondującego; • wolę uczestniczenia w badaniach dotyczących regulacji wzrostu i rozwoju roślin, ich odporności i adaptacji do warunków stresowych – prowadzonych na różnych poziomach organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod biologii eksperymentalnej. Atutem będzie znajomość: technik z zakresu kultur tkankowych i komórkowych (hodowle in vitro), biochemicznych metod analizy materiału roślinnego (m.in. enzymatycznych, histochemicznych, rozdziałów HPLC), technik biologii molekularnej; • dobrą znajomość języka angielskiego; • ze względu na obowiązek dydaktyczny, od Kandydata oczekuje się podstawowej wiedzy w obszarze: fizjologii, biochemii i biotechnologii roślin, jak również gotowości do prowadzenia laboratoryjnych zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad pracami dyplomowymi; • ze względu na obowiązki dydaktyczne, a także administracyjne w Katedrze, Kandydat będący obcokrajowcem musi władać językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie; • atutem będzie doświadczenie w realizacji projektów krajowych i/lub międzynarodowych oraz udokumentowany naukowy staż zagraniczny. Od kandydata oczekuje się profesjonalizmu, zaangażowania, kreatywności, umiejętności pracy w zespole.

Zakres obowiązków

  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW BADAWCZYCH: ‒ prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; ‒ pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych; ‒ rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie ich w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports; ‒ udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); ‒ realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych. ‒ doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego; ‒ wypełnianie ww. obowiązków oraz innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, zgodnych ze strategią Uczelni i Wydziału. ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYDAKTYCZNYCH: ‒ prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych; ‒ udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; ‒ opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; ‒ prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; ‒ podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; ‒ dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; ‒ wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego
  • list motywacyjny;
  • życiorys ze zdjęciem, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, odbytych szkoleń itp. (przy publikacjach proszę zamieścić IF i punktację MEiN, a także ogólną liczbę cytowań oraz h-indeks);
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (wszystkich kierunków, jeśli były różne); - informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dla obcokrajowców); - informację dotyczącą stopnia znajomości języka angielskiego i ewentualnych innych; - kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora; - klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).