Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Praca będzie polegać na prowadzeniu działalności naukowej, obejmującej pracę koncepcyjną i laboratoryjną oraz działalności dydaktycznej. Ponadto, praca polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz Wydziału i Uczelni (promocja, organizacja wydarzeń, udział w komisjach).

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać: • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewnych uznawany w Polsce; • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii roślin w postaci publikacji w uznanych międzynarodowych czasopismach: 300 pkt. MEiN z publikacji JCR ≥ 100 pkt. lub patentów, w tym co najmniej jednej publikacji ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego; • dobrą znajomość teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie fizjologii i biochemii roślin oraz biologii stresu roślin; • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w badaniach biologii roślin na poziomie fizjologicznym, biochemicznym i molekularnym; • dobrą znajomość metod analizy aktywności metabolicznej komórki roślinnej w warunkach in vivo i in vitro; • umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych; • gotowość do pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym; • gotowość do realizacji międzynarodowej mobilności w celach badawczych; • biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych;

Mile widziane

 • znajomość techniki roślinnych kultur in vitro • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej • doświadczenie w pozyskiwaniu środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych

Zakres obowiązków

 • wypełnianie obowiązków zgodnie ze strategią Wydziału i Uczelni, - przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, - opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, - prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, - pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, - publikowanie wyników badań w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports, - realizacja międzynarodowej mobilności w celach badawczych, - aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, - organizowanie i udział w akcjach promocyjnych na rzecz Uczelni i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.),
 • kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora,
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).