Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych lub weterynarii;
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego;
 • autorstwo co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie z wykazu MEiN za minimum 100 punktów lub dwa artykuły, w tym jeden na poziomie co najmniej 70 punktów lub autorstwo monografii naukowej;
 • minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z histologii;
 • dobra znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej,
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu, udział w posiedzeniach jednostek Uniwersytetu, pełnienie funkcji i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i listu motywacyjnego z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy,
 • kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusza personalnego kandydata,
 • klauzuli informacyjnej rekrutacja do pracy,
 • oświadczenia o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni,
 • oświadczenia, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych,
 • informacji o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • oświadczenia wskazującego KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu).