Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta

Nasze wymagania

 • Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 wraz ze zm.)
 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych (specjalność chemia organiczna lub metaloorganiczna).
 • Maksimum 8 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk chemicznych.
 • Udokumentowana publikacjami (publikacje proszę załączyć do dokumentacji) znajomość syntezy organicznej w aspekcie planowania i przeprowadzania reakcji organicznych w skali laboratoryjnej.
 • Praktyczna znajomość spektroskopowych metod badawczych stosowanych w chemii organicznej (NMR, IR, MS, UV/Vis).
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej.
 • Biegła znajomość obsługi komputera (programy pakietu MS Office) oraz programów specjalistycznych (ChemDraw, TopSpin).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Kreatywność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność.

Mile widziane

 • Mile widziany staż podoktorski (postdoc).

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy dydaktycznej obowiązki kandydata obejmują prowadzenie zajęć z zakresu chemii organicznej,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry Chemii Organicznej oraz Wydziału Chemii,
 • w zakresie działalności naukowej obowiązki Kandydata/Kandydatki obejmują prowadzenie badań naukowych w zakresie chemii metaloorganicznej, redakcja publikacji oraz projektów grantowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,
 • oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera),
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
 • dwa listy polecające poświadczające kwalifikacje kandydata,
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

Załączniki