Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy
Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Nasze wymagania

 • O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w zakresie dyscyplin nauki o zarządzaniu i jakości lub psychologia.
 • Od kandydata/kandydatki wymagane są: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w szkolnictwie wyższym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 • zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii w zarządzaniu,
 • doświadczenie w pracy naukowej, dorobek publikacyjny,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Mile widziane

 • doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych, finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych,
 • ukończone szkolenia lub staże z zakresu zarządzania zasobami pracy, psychologii w zarządzaniu,
 • udział w wydarzeniach popularyzujących naukę,
 • doświadczenie w pracy organizacyjnej.

Zakres obowiązków

 • 1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 • 2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 • 3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 • 4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 • 5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2024 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia,
 • stabilne zatrudnienie oraz ciekawą pracę i możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia, w tym językowe,
 • udział w projektach i w konferencjach naukowych, w tym zagranicznych,
 • możliwość poznania wybitnych ludzi,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie, z pracowniczego programu emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) wniosek własny i życiorys, 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*, 3) kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz (jeśli dotyczy) zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym), 4) wykaz doświadczenia praktycznego w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w tym szkoleń, staży i stypendiów, 5) informacje i ewentualne opinie na temat: a) zainteresowań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii w zarządzaniu, b) doświadczenia dydaktycznego, w tym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, c) działalności publikacyjnej, d) udziału w wydarzeniach popularyzujących naukę takich jak konferencje naukowe, seminaria naukowe jak też udział w projektach naukowo-badawczych, 6) oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka angielskiego, a dla obcokrajowców również oświadczenie lub kopia zaświadczenia potwierdzającego dobrą znajomość języka polskiego, 7) oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy*, 8) oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, 9) deklaracja kandydata w sprawie oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N) oraz w sprawie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które reprezentował będzie w przypadku jego zatrudnienia w UEK*, 10) oświadczenie o braku pokrewieństwa na podstawie art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, 11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji – w załączeniu.
 • W przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie dokumentu na język polski.

Załączniki