Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w I.3.3. Utworzenie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych (Centre of Excellence in Social Sciences – CESS) Celem konkursu jest zrekrutowanie naukowca do zespołu badawczego prowadzonego pod kierunkiem doświadczonego badacza i współpracy przy realizacji projektu badawczego o przełomowym charakterze w dziedzinie nauk społecznych i „computational social science”.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych (lub spoza nauk społecznych jeśli jest związany z zakresem tematycznym konkursu, tj. nauki o komunikacji, nauki polityczne, nauki o informacji, data science, psychologia, socjologia obliczeniowa, ekonomia);
 • doświadczenie w zakresie ilościowych metod badawczych (np. analiza danych ankietowych i eksperymentalnych z wykorzystaniem zaawansowanych modeli wielorakich);
 • umiejętności obliczeniowe - wieloletnie doświadczenie w pracy w R, Pythonie i innych językach programowania;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w udzielaniu odpowiedzi na istotne pytania z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych;
 • doświadczenie w analizowaniu danych ankietowych lub eksperymentalnych i wizualizacji wyników;
 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190).

Mile widziane

 • wiedza specjalistyczna w zakresie projektowania, realizacji i analizy złożonych projektów badawczych łączących raporty własne (eksperymenty/sondaże) z danymi cyfrowymi (np. dane z mediów społecznościowych, online trace data, itp);
 • dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach dotyczący co najmniej niektórych obszarów merytorycznych lub metodologicznych będących przedmiotem zainteresowania w ramach projektu;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • proaktywność, niezawodność i niezależność w prowadzeniu badań;
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • współprojektowanie i programowanie innowacyjnych eksperymentów wykorzystujących dane internetowe;
 • współprojektowanie i nadzorowanie eksperymentów online na platformach mediów społecznościowych;
 • wykorzystywanie modeli statystycznych do testowania hipotez przy użyciu dużych zbiorów danych;
 • przygotowywanie publikacji do wysokopunktowanych czasopism i na potrzeby międzynarodowych konferencji;
 • tworzenie tekstów publicystycznych popularyzujących wyniki prowadzonych badań;
 • prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach i spotkaniach akademickich.

Oferujemy

 • możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zdobycia grantów zewnętrznych;
 • dostęp do bogatej oferty szkoleń dla nauczycieli akademickich;
 • dostęp do infrastruktury (przestrzeń biurowa, biblioteka, zasoby informatyczne, infrastruktura sportowa);
 • pracę w entuzjastycznym i międzynarodowym zespole, otwartym na nowych współpracowników, w zespole prowadzonym przez wybitnego badacza z dziedziny nauk społecznych w środowisku badawczym w jednej z najlepszych uczelni Europy Środkowo-Wschodniej, z rozwiniętą współpracą międzynarodową;
 • możliwość zaprezentowania pracy na najlepszych konferencjach akademickich, zwiększenia swojej sieci zawodowej i złożenia publikacji do najlepszych czasopism akademickich;
 • możliwość uzyskania środków na prowadzenie własnych badań i sfinansowanie podróży badawczych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata, doświadczenia, wykazem najważniejszych publikacji oraz przegląd dotychczasowych działań i osiągnięć akademickich (np. wizyty na konferencjach, odbyte kursy, nagrody),
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy,
 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 • próbka pracy naukowej w języku angielskim (np. artykuł w czasopiśmie, rozprawa doktorska),
 • oświadczenie, w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załączniki