Adiunkt

Katedra Filologii
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Miejsce: Piła
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo) i tytuł zawodowy magistra w zakresie filologii angielskiej. Kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych (w dyscyplinie językoznawstwo lub literaturoznawstwo).
 • Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.
 • Dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa (z ostatnich 5 lat).
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z językoznawstwem lub literaturoznawstwem.
 • Wykaz publikacji z ostatnich 5 lat.
 • Zatrudnienie w ANS w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pełna dostępność i dyspozycyjność.
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych, podstawowych oraz specjalnościowych na kierunku filologia (studia I stopnia, tryb stacjonarny). Praca organizacyjna i administracyjna na potrzeby kierunku.
 • Kandydat/ka zobowiązany/a jest do spełnienia wymogów wynikających z art. 113 oraz art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny lub wniosek o zatrudnienie; CV;
 • Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz wymagań dodatkowych, określonych w statucie ANS im. Stanisława Staszica w Pile;
 • Kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach i doskonaleniu zawodowym;
 • Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji;
 • Informacje o doświadczeniu zawodowym;
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na czas nieokreślony lub na czas określony;
 • Oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w ANS w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do minimum kadrowego z dniem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Załączniki