Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria bezpieczeństwa

Opis stanowiska

Przewidywany zakres obowiązków:
 realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów z przedmiotów min. mechanika płynów, aerodynamika, mechanika lotu, metody numeryczne w mechanice płynów i pokrewnych;
 aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 rozwój oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Nasze wymagania

  • Wymagania od kandydatów:  spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);  stopień doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnych;  minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni technicznej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka lub pokrewnym;  doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów mechanika płynów, aerodynamika, mechanika lotu będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

  • Przewidywany zakres obowiązków:  realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów z przedmiotów min. mechanika płynów, aerodynamika, mechanika lotu, metody numeryczne w mechanice płynów i pokrewnych;  aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;  udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;  rozwój oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;  realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;  przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Zgłoszenie powinno zawierać:  podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;  kwestionariusz osobowy;  życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;  odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;  klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;  oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna, w przypadku wygrania konkursu, będzie podstawowym miejscem pracy;  oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce

Załączniki