Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Rektor
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Immunobiologii Instytutu Nauk Biologicznych, na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki biologiczne, w zakresie immunobiologii;
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu immunobiologii w tym, w czasopismach o zasięgu światowym;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość (potwierdzona publikacjami lub pracą doktorską): • owadów jako modelu w badaniach immunobiologicznych: umiejętność analizy i interpretacji morfologii oraz preparatów histologicznych owadów; sprawne zakażanie owadów techniką force feeding oraz poprzez iniekcję; pobieranie organów i tkanek; • oznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej hemolimfy owadów, wyodrębnianie składników niskocząsteczkowych hemolimfy; • technik elektroforetycznych stosowanych do rozdziału białek i peptydów oraz umiejętność analizowania ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej w żelu poliakrylamidowym; • techniki izolacji RNA oraz oznaczania relatywnego poziomu ekspresji genów przy użyciu RT-qPCR; • technik analizowania aktywności przeciwdrobnoustrojowych czystych białek i peptydów (w tym analiza przeżywalności bakterii i grzybów metodą zliczania CFU); • sposobu przygotowywania próbek mikrobiologicznych do analizy powierzchni komórek metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz umiejętność opracowywania uzyskanych wyników: peak force error, analiza wysokościowa, ilościowa analiza chropowatości i siły adhezji; • techniki analizy permeabilizacji błony komórkowej bakterii przez peptydy; • umiejętność graficznego i statystycznego opracowywania uzyskanych wyników;
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym i organizacyjnym;
 • umiejętność pracy w zespole: uczestnictwo w projektach zespołowych;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • predyspozycje i doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim poświadczone stosowną opinią.

Mile widziane

 • dodatkowe umiejętności z zakresu badań immunobiologicznych;
 • znajomość dodatkowego języka obcego poza językiem angielskim

Zakres obowiązków

 • realizacja procesu badawczo-dydaktycznego zgodnie z wymaganiami konkursowymi

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora lub dokument potwierdzający posiadanie stopnia doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys naukowy
 • wykaz i kopie publikacji naukowych oraz elektroniczna wersja pracy doktorskiej
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej wraz z informacją o doświadczeniu dydaktycznym
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Załączniki