Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: WARSZAWA
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Adiunkt (w grupie badawczo-dydaktycznej) w Pracowni Procesów i Struktur Zarządzania w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Nasze wymagania

 • 1. Stopień doktora habilitowanego lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub pokrewnych;
 • 2. Zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania organizacjami (procesy, struktury, podejmowanie decyzji i in.);
 • 3. Dorobek naukowy udokumentowany artykułami w recenzowanych czasopismach ujętych w Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MNiSW oraz publikacjami w książkach opublikowanych w wydawnictwach co najmniej z poziomu I określonych w Komunikacie MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe;
 • 4. Uczestnictwo i wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia, wykłady);
 • 6. Doświadczenie w pracy organizatorskiej na uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji konferencji;
 • 7. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • 1. Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań i punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;
 • 2. Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • 3. Obowiązki organizacyjne: udział w procesach akredytacji międzynarodowych, organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora UW;
 • 2. List motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;
 • 3. Życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków;
 • 4. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW - https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • 5. Kopia dyplomu doktora habilitowanego lub doktora
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW);
 • 8. Oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej UW;
 • 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW).