Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równo-rzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym;
 • posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej dyplomem/certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) lub publikacjami;
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycz-nych a w przypadku obcokrajowców potwierdzonej np. certyfikatami, publikacjami naukowy-mi, dysertacjami;
 • profilu naukowego wiążącego się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych;
 • znajomości tematyki w zakresie optyki światłowodowej, w szczególności w zakresie pod-zespołów i czujników;
 • znajomość zagadnień za zakresu podstaw metrologii elektrycznej/elektronicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem światłowodowych siatek Bragga oraz badaniem ich właściwości;
 • predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań eksperymentalnych;
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki/fotoniki i podstaw pomiarów elektrycznych;
 • gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • odpis dyplomu doktorskiego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy.