Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 134.2023.MP.WNB z dnia 08.11.2023 r.
Jednostka organizacyjna: Muzeum Przyrodnicze, Wydział Nauk Biologicznych
Nazwa stanowiska: asystent
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: nauki biologiczne
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2024 r.
Termin składania dokumentów: do 08.12.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2023 r./styczeń 2024 r.
Okres zatrudnienia: 1 rok
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć (na poziomie odpowiadającym co najmniej B2).
 • Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk biologicznych, uznawany w Polsce.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy kuratora muzeum przyrodniczego nad dużymi kolekcjami naukowymi owadów.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach indeksowanych na Thomson Scientific Master Journal List, z zakresu entomologii (zwłaszcza z koleopterologii), w tym ocenianych na co najmniej 70 punktów MNiSW w ostatnich 5 latach.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim, a także w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z młodzieżą szkolną.
 • Prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych.

Mile widziane

 • Posługiwanie się oprogramowaniem dedykowanym analizie filogenetycznej i obróbce graficznej obrazów.
 • Umiejętność prowadzenia terenowych badań entomologicznych w globalnych centrach bioróżnorodności.
 • Naukowa współpraca z zagranicznymi muzeami przyrodniczymi.

Zakres obowiązków

 • w obszarze badawczym: 1.Indywidualne badania naukowe w zakresie entomologii systematycznej i morfologicznej z wykorzystaniem zasobów kolekcji muzeum. 2. Udział w zespołowych badaniach w ramach projektów prowadzonych przez Muzeum Przyrodnicze. 3. Udział w konferencjach naukowych. 4. Opieka kuratorska nad częścią kolekcji naukowej Muzeum Przyrodniczego UWr.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w Muzeum Przyrodniczym i w innych jednostkach WNB w języku polskim i angielskim. 2. Projektowanie i prowadzenie autorskich przedmiotów rozszerzających ofertę dydaktyczną Muzeum Przyrodniczego dla studentów. 3. Sprawowanie opieki nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i praktyki. 4. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży wszystkich poziomów edukacyjnych w ramach lekcji muzealnych i innych programów edukacyjnych WNB. 5. Nadzór merytoryczny nad częścią wystaw muzeum.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Zaangażowanie w prace ciał kolegialnych i komisji w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego. 2. Udział w organizacji wystaw czasowych i innych aktywności Muzeum Przyrodniczego we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.
 • Kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „asystent.134.MP.WNB.AH”.