Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 18.12.2023 r.
Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie historia
 • doświadczenie w prowadzeniu badań historycznych, potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z dydaktyki historii i dydaktyki wiedzy o społeczeństwie
 • doświadczenie w organizowaniu i nadzorowaniu przedmiotowych i psychologiczno-pedagogicznych nauczycielskich praktyk dla studentów (zarówno śródrocznych, jak i ciągłych)
 • doświadczenie w realizacji projektów dydaktycznych
 • biegłe posługiwanie się językiem angielskim (co najmniej na poziomie C1), tak aby publikować artykuły w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentować referaty na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzić zajęć dla studentów w tym języku
 • minimum 10-letni staż pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym jako nauczyciel historii
 • minimum stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej oraz w popularyzowaniu nauki
 • doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim i szkolnym w języku angielskim
 • ukończenie kursów i szkoleń doskonalących warsztat pracy dydaktycznej i pedagogicznej nauczyciela szkolnego i akademickiego
 • wyjazdy naukowe lub pobyty badawcze w zagranicznych jednostkach uniwersyteckich, naukowych lub archiwalnych
 • otrzymanie stypendiów, grantów lub nagród naukowych
 • zdolności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników poprzez publikowanie tekstów naukowych i udział w konferencjach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów, zwłaszcza specjalności nauczycielskiej (w języku polskim i angielskim)
 • organizacja i nadzór nad nauczycielskimi praktykami studenckimi śródrocznymi i ciągłymi
 • udział w pracach organizacyjnych i działaniach na rzecz popularyzacji nauki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia promotora doktoratu lub bezpośredniego przełożonego z aktualnego miejsca pracy
 • informacja o działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora
 • odpis lub kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w szkole
 • zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające odbycie kursów i szkoleń oraz znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Załączniki